Domov
O spoločnosti
Naše služby
Aktuality
Kontakt
naše služby
Pharma Partners s.r.o. ponúka konzultácie i samotnú realizáciu v nasledovných oblastiach:
Podpora v registračnom konaní
pomôcť nájsť riešenia pri problémoch spojených s registráciou liekov
načrtnúť vhodnú stratégiu vedúcu k včasnému registračnému schváleniu a pohotovému uvedeniu produktu na trh
Príprava vstupu na trh
postarať sa o to, aby boli vďaka skrátenému času uvádzania produktov na trh dosiahnuté nielen včasné uspokojenie potrieb všetkých vhodných pacientov a budúcich spotrebiteľov, ale súčasne boli obhájené i oprávnené komerčné plány našich klientov dosahovať primeraný zisk
efektívne a presvedčivo komunikovať jedinečný význam a pridanú hodnotu príslušného produktu voči všetkým stranám, ktoré sa zúčastňujú procesu a rozhodovania pri jeho vstupovaní na trh
budovať konštruktívne vzťahy s jednotlivými autoritami a plátcami pôsobiacimi v systéme zdravotníctva s cieľom dosiahnuť schválenie cien a úhrad, ktoré by zodpovedali hodnote a prínosu príslušných liekov
Marketing / Reklamná podpora
vykonať hĺbkovú analýzu podmienok a súčasných trendov na trhu, ktoré by umožnili odhaliť jeho plný potenciál a ďalšie príležitosti rastu
poskytnúť strategické odporúčanie a komerčné zhodnotenie obchodných príležitostí rozvinutím možných scenárov v oblastiach, akými sú alokácia zdrojov, prognóza vývoja predaja, aktivitity spojené s reklamou a podporou predaja, marketingové plánovanie a jeho následná realizácia
identifikovať rozhodujúce faktory úspechu, aby bolo možné vytvoriť konkurencieschopné strategické a taktické plány, ktoré sa na trhu presadia
prispievať počas celého plánovacieho procesu pri príprave jednotlivých fáz plánov, akými sú: pozíciovanie a plánovanie kolobehu produktu na trhu, cenotvorba a výška jeho finančného hradenia v systéme zdravotného poistenia, segmentácia a špecifické zameranie na príslušné kategórie zákazníkov, spôsob ponuky pridanej hodnoty produktu so zameraním sa na marketingový odkaz v predajnom procese, strategická alokácia zdrojov, vzťah tržieb a finančnej podpory, taktické plánovanie a nakoniec meranie výkonu na trhu
riadiť profesionálnu reklamu produktu vrátane priameho mailingu na príslušných zákazníkov
zostaviť konkurencieschopný, efektívny a na zákazníka orientovaný tím predajcov, ktorý by umožnil maximalizovať penetráciu produktu a zvýšiť nárast jeho podielu na trhu
Distribúcia
zabezpečiť dôležité kontakty špecifické pre farmaceutické odvetvie s cieľom obsiahnuť všetky kľúčové distribučné a zákaznícke kanály potrebné na splnenie predajných cieľov našich klientov
vybudovať silné obchodné vzťahy s kľúčovými distribučnými spoločnosťami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú podiel na trhu
odlíšiť našich partnerov od konkurencie cestou uzatvárania originálnych zmlúv postavených na poskytovaní motivujúcej odmeny za dosiahnutý výkon a to so všetkými rozhodujúcimi distribučnými a ostatnými zákazníckymi kanálmi
Zmluvné predajné tímy
poskytnúť plne dedikované alebo zdieľané predajné tímy s variabilnými možnosťami regionálneho rozmiestnenia pri zohľadnení výhradnej špecifikácie klienta zahrňujúcej profily obchodných reprezentantov, zostavu tréningového programu, spôsob riadenia a systém odmeňovania predajcov
doporučiť optimálnu veľkosť a štruktúru predajného tímu na základe modelov mapujúcich ako kapacitné potreby tak aj návratnosť investícií s cieľom maximalizovať dosah na kľúčové cieľové skupiny vďaka navrhovanej frekvencii a počtu predajných návštev
využiť všetky opatrenia merajúce efektívnosť a výkon jednotlivých predajcov a predajných tímov za účelom ďalšej podpory predaja a výkonnosti
používať presvedčivý systém riadenia výkonu vďaka modernému spôsobu stanovovania individuálnych predajných plánov a odmeňovania, ktoré sú spoločnou hnacou silou nárastu výkonu a podielu na trhu
viesť / organizovať špeciálne prispôsobené špičkové tréningové a rozvojové programy vrátane individuálneho koučingu jednotlivých predajcov a manažérov predaja
najímať talentovaných jednotlivcov
neustále dopĺňať a rozvíjať databázu zákazníkov (lekári, kľúčoví odborníci, lekárne)
Vyhľadanie talentov
"Executive search" a "Headhunting" na trhu najschopnejších a pre klienta najvhodnejších kandidátov počnúc pozíciou medicínskeho reprezentanta až po seniorné odborné a riadiace pozície
Médiá a vzťahy s verejnosťou
usilovať o žiadúcu pozíciu na trhu vďaka rastu korporátneho imidž a lepšieho vnímania značky / produktu na relevantnom trhu prostredníctvom vhodne volených médií, ktoré by umožňovali zvyšovať povedomie a kredibilitu v očiach odbornej i laickej verejnosti
najímať profesionálnych prednášateľov, rečníkov a poradcov kvôli kvalitnému odovzdaniu vopred zostavených správ a odkazov pre príslušné cieľové skupiny
plánovať a koordinovať špeciálne podujatia poriadané firmou
Špeciálne projekty
konzultovať prípadne osobne vypomáhať príslušným členom vedenia firmy pri práci alebo riadení špecifických projektov vyžadujúcich diverzifikovanú skúsenosť pri projektovom plánovaní a riadení
dodať špeciálne prispôsobený návrh riešenia akéhokoľvek zmluvne zadaného "Pharma" projektu a radiť klientovi pri jeho rozhodovaní
webdesign - crap.sk